Self-supervised Pocket Pretraining via Protein Fragment-Surroundings Alignment

Published in ICLR, 2024

Bowen Gao, Yinjun Jia, Yuanle Mo, Yuyan Ni, Weiying Ma, Zhiming Ma, Yanyan Lan

Download paper here