Rethinking Specificity in SBDD: Leveraging Delta Score and Energy-Guided Diffusion

Published in Under Review, 2024

Bowen Gao, Minsi Ren, Yuyan Ni, Yanwen Huang, Bo Qiang, Zhi-Ming Ma, Wei-Ying Ma, Yanyan Lan

Download paper here