SIU: A Million-Scale Structural Small Molecule-Protein Interaction Dataset for Unbiased Bioactivity Prediction

Published in Under Review, 2024

Yanwen Huang, Bowen Gao, Yinjun Jia, Hongbo Ma, Wei-Ying Ma, Ya-Qin Zhang, Yanyan Lan

Download paper here